PANEVĖŽIO RAJONO TILTAGALIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-135
(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T- 84redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO TILTAGALIŲ
KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga.
1.2. Centro savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.
1.3. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas bankuose.
1.4. Centro buveinė yra Paežerio g. 2, Tiltagalių k., Panevėžio rajonas.

 

II. CENTRO VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

2.1. Centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.
2.2. Centras vykdo šias veiklas: švietimo (85), nesusijusią su apgyvendinimu socialinio darbo (88), kūrybinę, meninę ir pramogų organizavimo veiklą (90.0), nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).
2.3. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.3.1. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
2.3.2. rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
2.3.3. organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;
2.3.4. organizuoja visų žanrų ir sričių parodas;
2.3.5. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
2.3.6. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
2.3.7. užtikrina etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
2.3.8. analizuodamas ir prognozuodamas kultūros veiklos perspektyvas rengia ir įgyvendina investicinius kultūros srities projektus;
2.3.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas;
2.3.10. rengia ir vykdo neformaliojo (vaikų ir suaugusiųjų) švietimo programas;
2.3.11. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
2.3.12. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir vertina savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius;
2.3.13. organizuoja meno kolektyvų veiklą;
2.3.14. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Centro padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja Centro padalinių veiklą;
2.3.15. pagal įstaigai priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
2.3.16. organizuoja jaunimo atvirų erdvių veiklą;
2.3.17. Centras įgyvendina daugiafunkcio centro veiklai būdingas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programas;
2.3.18. teikia ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) psichologinę, socialinę-pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę, konsultacinę pagalbą;
2.3.19. ugdo kaimo žmonių socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą.

 

III. CENTRO VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir atleidžia steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.
3.2. Centro direktorius:
3.2.1. organizuoja Centro darbą ir atsako už jo veiklą;
3.2.2. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato atlyginimus ir priedus neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų, skiria jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas, atlieka personalo valdymo funkcijas;
3.2.3. tvirtina Centro organizacinę struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigybių sąrašus prieš tai suderinęs su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, bei darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles;
3.2.4. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja vykdymą;
3.2.5. Centro vardu sudaro sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis Centro veiklos klausimais;
3.2.6. atstovauja Centrui teisme, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose, taip pat palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;
3.2.7. pagal paskirtį naudoja iš rajono savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas ir atsako už jų naudojimą;
3.2.8. atsako už Centro turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
3.2.9. tvirtina Centro tarybos sudėtį;
3.2.10. atlieka kitas Centro direktoriaus pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
3.3. Direktorius atsako:
3.3.1. už Centro veiklos rezultatus;
3.3.2. už tinkamą Centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;
3.3.3. už savo pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.
3.4. Centre veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais dirbanti Centro taryba (toliau – taryba), sudaryta iš ne mažiau kaip 3 narių.
3.5. Tarybos personalinę sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma per pirmąjį tarybos posėdį išsirenka tarybos pirmininką, kuris organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
3.6. Taryba:
3.6.1. svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
3.6.2. aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
3.6.3. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Centro direktoriui.

 

IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA

4.1. Centro direktorius darbuotojus priima į darbą ir atleidžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.2. Centro darbuotojų darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų bei kitų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą.

 

V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

5.1. Centro lėšas sudaro:
5.1.1. Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
5.1.2. lėšos, gaunamos kaip parama, labdara;
5.1.3. lėšos, gaunamos iš vyriausybinių, nevyriausybinių fondų projektams vykdyti;
5.1.4. lėšos, gaunamos už teikiamas atlygintinas paslaugas;
5.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

6.1. Už finansinę Centro veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja lėšų gavimą ir panaudojimą.
6.2. Centro finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos institucijos.
6.3. Centras atskaitingas steigėjui.

 

VII. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

7.1. Kai Centro pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami įstatymų nustatytais terminais ir tvarka Panevėžio dienraštyje „Sekundė“.
7.2. Kiti Centro pranešimai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
7.3. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Centro direktorius.

 

VIII. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Centro nuostatai keičiami ir tvirtinamas visas nuostatų tekstas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
8.2. Pakeistus nuostatus pasirašo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
8.3. Pakeisti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
8.4. Centro nuostatus pasirašiusių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.

 

IX. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

9.1. Centras reorganizuojamas ir likviduojamas steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šie nuostatai pasirašyti 2014 m. gegužės 15 d.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro direktorė                               

Renata Kopūstienė

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com